International Faculties

Russian Faculties

Albiero R. (Italy)
Alimbaev S. (Kazakhstan)
Amin  Z. (USA)
Berger F. (Germany)
Burke N. (USA)
Buzman P. (Poland)
Calabrese E. (Italy)
Carminati M. (Italy)
Cheatham J. (USA)
Chevalier B. (France)
Corcos T. (France)
Coulson J. (USA)
Cribier A. (France)
Dadabaev M. (Kyrgyzstan)
Dardas P. (Greece)
Dawkins K. (United Kingdom)
De Benedictis M. (Italy)
Di Mario C. (United Kingdom)
Dudek D. (Poland)
Eltchaninoff H. (France)
Erglis A. (Latvia)
Folin A. (Sweden)
Galantowicz M. (USA)
Gil R. (Poland)
Granada J. (USA)
Gray W. (USA)
Han Y. (China)
Henry M. (France)
Jaff M. (USA)
Jovic D. (Serbia)
Kala P. (Czhech Republic)
Kaluza G. (USA)
Katzen B. (USA)
Kedev S. (Macedonia)
Kovac J. (United Kingdom)
Laborde J. (France)
Lesiak M. (Poland)
Lotan C. (Israel)
Louvard Y. (France)
Macdonald S. (United Kingdom)
Mathias K. (Germany)
Masura J. (Slovak Republick)
Mezilis N. (Greece)
Mintz G. (USA)
Nienaber C. (Germany)
Nikanorov A. (USA)
Onorato E. (Italy)
Ostrovskiy Yu. (Belorussia)
Pacchioni R. (Italy)
Panichkin Yu. (Ukraine)
Qureshi S. (United Kingdom)
Rees M. (United Kingdom)
Reimers B. (Italy)
Riambau V. (Spain)
Ribichini F. (Italy)
Rosso R. (Izrael)
Sablayrolles J. (France)
Sagatelyan M. (Armenia)
Scheller B. (Germany)
Schmidt A. (Germany)
Schwartz L. (USA)
Schuler G. (Germany)
Sianos G. (Greece)
Sideris E. (Greece)
Sievert H. (Germany)
Silber S. (Germany)
Smouse B. (USA)
Sokolov Yu. (Ukraine)
Starcevic B. (Croatia)
Stone G. (USA)
Strozzi M. (Croatia)
Tellez A. (USA)
Velchev V. (Bulgaria)
Zorman D. (Slovenia)
Zufarov M. (Uzbekistan)
 
Abugov S.
Akchurin R.
Alekyan B.
Alshibaya M.M.
Arakelyan V.
Babunashvili А.
Barbarash L.
Belenkov Yu.
Belov Yu.
Belozerov G.
Bockeria L.
Bockeria O.
Bolotov P.
Borisova N.
Buziashvili Yu.
Chazov E.
Chectukhin V.
Chernishov S.
Chigogidze N.
Demin V.
Dolgushin B.
Dundua D.
Duzhikov A.
Dzemeshkevich S.
Esipovich I.
Fedorchenko A.
Galstyan G.
Ganyukov V.
Gavrilenko A.
Golukhova E.
Idov E.
Ivanov A.
Ivanov V.
Kapranov S.
Karaskov A.
Kavteladze Z.
Kazanchyan P.
Khubulava G.
Kisluhin T.
Kovalev S.
Kozlov К.
Krilov A.
Matchin Yu.
Mazaev V.
Osiev А.
Paleev Ph.
Podzolkov V.
Pokrovskiy A.
Porhanov V.
Prokubovskiy V.
Protopopov A.
Pursanov M.
Rabkin I.
Revishvili A.
Ruda M.
Samko A.
SavchenkoA.
Savelyev V.
Semenovskiy M.
Semitko S
Shabalkin B.V.
Shakhov B.
Shipovskiy V.
Shneider Yu.
Shpektor A.
Shumakov D.
Skopin I.
Shlyahto E.
Skvortsova V.
Staferov A.
Sukhanov S.
Sukhov V.
Suslina Z.
Tarazov P
Ter-Akopyan А.
Terekhin S.
Troitskiy A.
Vasilyeva E.
Viller A.
Volgina G.
Volkov S.
Yakovlev S.
Zakarian N.
Zatevakhin I.
Ziryanov I.
 

 

News

XV Moscow's International Course on Endovascular Therapies

07 November

We invite you to participate in the TCT Russia - XV Moscow's International Course on Endovascular Therapies. The course will be held in Moscow on June 9-11, 2013.

General sponsorsMain sponsorsSponsors